avatar 30(4)(1).jpg

Nguyễn Quang Cơ

BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

avatar 30(4)(2).jpg

Nguyễn Văn Nhiễm

BTV Huyện Ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

avatar 30(4)(5).jpg

Nguyễn Thị Hoa

HUV-Phó chủ tịch HĐND huyện

avatar 30(4)(3).jpg

Vũ Xuân Hùng

BTV Huyện Ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện

avatar 30(4)(6).jpg

Nguyễn Văn Phát

HUV-Phó chủ tịch UBND huyện

avatar 30(4)(4).jpg

Phạm Hồng Thái

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện