mic

THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (02 trường hợp):Trường hợp 1: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Văn phòng đăng ký
Cách thức thực hiện

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày , không kể thời gian thực hiện thủ tục kê khai, xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cụ thể:

 

Thứ tự bước

Bước 01-03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 7

Tổng

Đơn vị thực hiện các bước trong quá trình giải quyết hồ sơ

TTHC công tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng TNMT

Phòng TNMT

Phòng TNMT

Chi nhánh VPĐKĐĐ

UBND cấp huyện

TTHC công trả quyết định, hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục tiếp theo

Phòng TNMT

Hộ gia đình, cá nhân kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn liên ngành

Hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí, nhận GCNQSDĐ

Thẩm tra hồ sơ ban đầu

Thẩm định hồ sơ, ký tờ trình và chuyển Chi nhánh VPĐKĐĐ viết phôi GCNQSDĐ

Viết phôi GCNQSDĐ

Ký quyết định, ký GCNQSDĐ

In phụ lục hợp đồng thuê đất chuyển TTHC công gửi hộ gia đình, cá nhân ký

Ký phụ lục Hợp đồng thuê đất chuyển TTHC công trả cho hộ gia đình, cá nhân

Xác định giá trị khu đất cho thuê, thông báo cho TTHC công

Số ngày giải quyết

 

3

3

1

2

 

1

2

 

*

 

12

 

Đối tượng thực hiện

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ
Kết quả thực hiện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận chỉnh lý hoặc cấp mới.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

  • Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí;

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện
Cơ quan phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 8. Lệ phí: - Lệ phí địa chính: Tại phường: 20.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng. - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Tại phường, thị trấn: 400.000 đồng/hồ sơ; Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ. Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký Giấy chứng nhận đồng thời với quyết định)

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận, gửi giấy chứng nhận và một (01) bản quyết định cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

Sau khi UBND huyện ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất :

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày UBND cấp huyện ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì thống nhất xác định việc áp dụng phương pháp xác định giá của thửa (khu) đất trên cơ sở giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản và gửi thông báo cho Trung tâm hành chính công cấp huyện;

-Trong thời hạn 01 ngày , phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản phụ lục Hợp đồng thuê đất gửi Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được phụ lục Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký) do Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển đến, phòng Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao phụ lục hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính* và chuyển hồ sơ cho cơ quan, đơn vị liên quan tùy theo phương pháp xác định giá đất đã xác định theo thông báo của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá của thửa (khu) đất và các trường hợp thuê đất không phải sử dụng vào các mục đích nêu trên thì chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản thuộc trường hợp áp dụng các phương pháp xác định giá đất còn lại thì sao gửi hồ sơ chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) để thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đồng thời chuyển hồ sơ gốc đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.

Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) chuyển quyết định phê duyệt giá đất cụ thể cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

Sau khi nộp hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

  1.  

Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

01

 

  1.  

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án điều chỉnh

 

01

  1.  

Thuyết minh dự án đầu tư điều chỉnh  đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

 

01

  1.  

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

  1.  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có)

01

 

  1.  

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất

 

01

  1.  

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

 


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20180926/3__dieu_chinh__2TH_86.docx upload/80592/20180926/3541-QD45.pdf
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mục đích xin điều chỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 23