mic

Thủ tục 14: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Văn phòng đăng ký
Cách thức thực hiện

2. Cách thức thực hiện:

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

4.Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày;

Đối tượng thực hiện

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ
Kết quả thực hiện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          +  Luật Đất đai năm 2013;

          + Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 + Quyết định số 1893/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện
Cơ quan phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 8. Lệ phí (nếu có): Không. Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: tiếp nhận đơn đề nghị:

Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: thụ lý giải quyết:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

- Bước 3: tổ chức thực hiện:

Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thu thập hồ sơ, thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Hồ sơ thu thập gồm: Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp (nếu có)…

- Bước 4: Ban hành quyết định giải quyết:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thành phần hồ sơ

3. Thành phần, số lượng hồ sơ lưu:

a. Thành phần:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan (nếu có).

b. Số lượng: 01 bộ


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20180926/14__Giai_quyet_tranh_chap_dat_dai_thuoc_tham_quyen_cua_Chu_tich_uy_ban_nhan_cap_huyen.doc upload/80592/20180926/3541-QD68.pdf
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi