mic

THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT ; Trường hợp 4: Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với Hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân

Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳnh Phụ
Số hồ sơ
Lĩnh vực Văn phòng đăng ký
Cách thức thực hiện

- Trong thời gian thực hiện các công việc trên: 

+ Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì thống nhất xác định việc áp dụng phương pháp xác định giá của thửa (khu) đất trên cơ sở giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất và gửi thông báo cho Trung tâm hành chính công cấp huyện;

+ Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản Hợp đồng thuê đất chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho hộ gia đình, cá nhân ký và chuyển về phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (hộ gia đình, cá nhân đã ký), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính** và sao gửi hồ sơ cho cơ quan, đơn vị liên quan tùy theo phương pháp xác định giá đất theo thông báo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chuyển hồ sơ gốc đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.

+ Sao gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để xác định lại hệ số điều chỉnh giá đất.

+ Trường hợp áp dụng các phương pháp xác định giá đất còn lại thì sao gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất.

Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh, Sở Tài chính (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường) chuyển quyết định giá đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân và trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký)

- Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định cho thuê đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày, không kể thời gian thực hiện thủ tục nộp tiền đất lúa (nếu có) và thủ tục kê khai, xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cụ thể:

Thứ tự bước

Bước 01-03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 7

Tổng

Đơn vị thực hiện các bước trong quá trình giải quyết hồ sơ

TTHC công tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng TNMT

Phòng TNMT

UBND cấp huyện

TTHC công trả quyết định, hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục tiếp theo

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp tiền đất lúa (nếu có) theo hướng dẫn của Sở Tài chính

Phòng TNMT

Hộ gia đình, cá nhân kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn liên ngành

Phòng TNMT

Chi nhánh VPĐKĐĐ

UBND cấp huyện

Hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí, nhận GCNQSDĐ

Thẩm tra hồ sơ ban đầu

Thẩm định hồ sơ, ký tờ trình và chuyển hồ sơ sang TTHC công

Ký quyết định cho thuê đất

In hợp đồng thuê đất chuyển TTHC công gửi hộ gia đình, cá nhân ký

Ký Hợp đồng thuê đất chuyển TTHC công trả cho hộ gia đình, cá nhân

Xác định giá trị khu đất cho thuê, thông báo cho TTHC công

Giao đất ngoài thực địa, soạn tờ trình và chuyển CN VPĐKĐĐ viết phôi GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ sang TTHC công

Viết phôi GCNQSDĐ

Ký GCNQSDĐ

Số ngày giải quyết

 

3

3

2

 

*

1

2

 

**

3

1

2

 

17

Đối tượng thực hiện

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ, Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Kết quả thực hiện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê đất, Biên bản giao đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

 

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện
Cơ quan phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 8. Lệ phí: Lệ phí địa chính: Tại phường: 20.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Tại phường, thị trấn: 400.000 đồng/hồ sơ; Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định cho thuê đất, gửi một (01) bản quyết định cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận):

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện, thành phố:

Sau khi UBND huyện, thành phố ký quyết định cho thuê đất, trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục nộp kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa* và gửi chứng từ đã nộp tiền cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường;

Thành phần hồ sơ

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

 

Bản chính

Bản sao hợp lệ

  1.  

Đơn xin thuê đất

01

 

  1.  

Quyết định chủ trương đầu tư;

 

01

  1.  

Thuyết minh dự án đầu tư đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

01

 

  1.  

Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính khu đất (đã được thẩm định) kèm bảng kê chi tiết

01

 

  1.  

Bản vẽ quy hoạch chi tiết (hoặc Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

01

 

  1.  

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định

01

 

  1.  

Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người chuyển nhượng hoặc Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người chuyển nhượng đã được chỉnh lý hoặc ghi nội dung thu hồi của Văn phòng Đăng ký đất đai

01

 

  1.  

Thông báo nộp tiền và Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Lệ phí trước bạ, thuế) và biên lai trả tiền theo hợp đồng chuyển nhượng

 

01

  1.  

Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

 


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80592/20180926/Mau_don_xin_thue_dat_4.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nếu dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì phải có trong danh mục đất công trình sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai;

- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án có đủ điều kiện được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3