mic

Thống kê chi tiết các đơn vị

Không có dữ liệu
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị
Mức độ 1
(thủ tục)
Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Không có dữ liệu